Palifermina na zapalenie błony śluzowej jamy ustnej po intensywnym leczeniu nowotworów hematologicznych ad 5

Wpływ Paliferminy na zapalenie błony śluzowej jamy ustnej wg WHO stopnia 3 lub 4 oraz wyniki zgłaszane przez pacjenta. Rycina 1. Rycina 1. Średnia różnica między grupą placebo i grupą paliferminy w czasie trwania zapalenia błony śluzowej stopnia 3 lub 4 według WHO, według Centrum (panel A), rodzaju nowotworu hematologicznego (panel B) i liczby frakcji Napromienianie całego ciała (panel C). Wartości w nawiasach oznaczają średnie różnice w czasie trwania między grupą placebo a grupą paliferminy (również wskazaną przez kwadraty) i liczbą pacjentów. Poziome słupki reprezentują przedziały ufności 95 procent. Średniej różnicy nie można było obliczyć dla centrum 39, do którego zapisano tylko jednego pacjenta, który otrzymał paliferminę; centra 35, 42 i 46 nie zarejestrowały żadnych pacjentów. Dolna granica 95-procentowego przedziału ufności dla różnicy w czasie trwania przekroczyła 0 dni dla wszystkich ośrodków z wyjątkiem centrum 40 (sześciu pacjentów [czterech w grupie paliferminy i dwóch w grupie placebo]), dla wszystkich nowotworów hematologicznych z wyjątkiem białaczki (siedmiu pacjentów [odpowiednio dwa i pięć razy]) oraz dla wszystkich trzech podgrup napromieniania. Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej stopnia 3 lub 4 według WHO rozwinęło się u 67 z 106 pacjentów w grupie paliferminy (63 procent) i 104 z 106 pacjentów w grupie placebo (98 procent, p <0,001) (tabela 2). Mediana czasu trwania zapalenia śluzówki jamy ustnej stopnia 3. lub 4. u pacjentów z tym działaniem niepożądanym wynosiła 6,0 dni (zakres od do 22) w grupie paliferminy i 9,0 dni (zakres od do 27) w grupie placebo (p <0,001) (Tabela 2). Mediana czasu trwania zapalenia błony śluzowej jamy ustnej wg WHO stopnia 3. lub 4. wśród wszystkich pacjentów wynosiła 3,0 dni (zakres od 0 do 22) w grupie paliferminy i 9,0 dni (zakres od 0 do 27) w grupie placebo (p <0,001) (tabela 2). Ten wynik - pierwotny punkt końcowy - był powtarzalny, gdy analizę przeprowadzono zgodnie z ośrodkiem, rodzajem nowotworu hematologicznego lub liczbą frakcji napromieniowania (Figura 1). Dwuczęściowy model statystyczny 23, w którym jednocześnie rozważano występowanie zapalenia błony śluzowej jamy ustnej stopnia 3 lub 4 według WHO oraz czas trwania zapalenia błony śluzowej jamy ustnej wg WHO stopnia 3 lub 4 wśród pacjentów z tym działaniem niepożądanym, wykazał znaczną poprawę w grupie paliferminy, ponieważ w porównaniu z grupą placebo (p <0,001) (tabela 2).
Ryc. 2. Ryc. 2. Częstość występowania zapalenia błony śluzowej jamy ustnej w grupie paliferminy i placebo. Stopień nasilenia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, mierzony na skali oceny WHO, klasyfikowany jest w następujący sposób: brak zapalenia błony śluzowej jamy ustnej (stopień 0); bolesność lub rumień (stopień 1); rumień i owrzodzenie (stopień 2); rozległy rumień, owrzodzenia i niezdolność do połykania pokarmów stałych (stopień 3); i zapalenie błony śluzowej, które zapobiega jakiejkolwiek formie pożywienia, w tym połykaniu płynów (stopień 4). Żaden pacjent w grupie placebo nie miał zapalenia błony śluzowej jamy ustnej stopnia 1. Częstość występowania zapalenia błony śluzowej jamy ustnej stopnia 3 lub 4 wg WHO była istotnie niższa w grupie paliferminy niż w grupie placebo (P <0,001), podobnie jak zapadalność na zapalenie błony śluzowej stopnia 4. (p <0,001) i częstość występowania zapalenia błony śluzowej jamy ustnej w stopień 2 lub wyższy (P <0,01).
Częstość występowania zapalenia błony śluzowej jamy ustnej wg skali WHO 4 (ryc. 2) była istotnie niższa wśród biorców paliferminy niż wśród otrzymujących placebo (20 procent w porównaniu z 62 procentami, p <0,001), a mediana czasu trwania zapalenia błony śluzowej jamy ustnej stopnia 4 była znacznie krótsza 21 biorców paliferminy niż wśród 66 biorców otrzymujących placebo z tym działaniem niepożądanym (2,0 dni [zakres od do 9] vs [hasła pokrewne: zespół kociego krzyku, epithelioma basocellulare leczenie, kawiarenka szyciowa ] [patrz też: ciśnienie skurczowe, olx złotoryja, co to jest autyzm ]