Palifermina na zapalenie błony śluzowej jamy ustnej po intensywnym leczeniu nowotworów hematologicznych ad 6

Brakowało około 3 procent ocen dotyczących zapalenia błony śluzowej jamy ustnej. W analizie wrażliwości, która imputuje brakujące oceny śluzówki jamy ustnej poprzez przypisanie najgorszego możliwego wyniku dla paliferminy i najlepszego możliwego wyniku dla placebo, mediana czasu trwania zapalenia śluzówki jamy ustnej stopnia 3. lub 4. była nadal znacząco krótsza w grupie paliferminy niż w grupie placebo. grupa (3,0 dni [zakres, 0 do 20] vs. 8,0 dni [zakres, 0 do 27], P <0,001).
Podobne wyniki uzyskano w przypadku innych pomiarów zapalenia błony śluzowej jamy ustnej u wszystkich pacjentów, w tym mediany czasu trwania zapalenia błony śluzowej jamy ustnej wg WHO stopnia 2 lub wyższego (8,0 dni [zakres od 0 do 28] w grupie paliferminy i 14,3 dni [zakres od 0 do 37 ] w grupie placebo, p <0,001), mediana czasu trwania zapalenia błony śluzowej jamy ustnej stopnia 3 lub 4 RTOG (0,0 dni [zakres, 0 do 24] i 6,0 dni [zakres, 0 do 54], P <0,001), i mediana czasu trwania zmian w WCCNR stopnia 2 lub 3 (1,0 dzień [zakres, 0 do 36] i 7,0 dni [zakres, 0 do 56], P <0,001).
Ryc. 3. Ryc. 3. Średnia ocena WHO zapalenia błony śluzowej jamy ustnej (panel A) i ocena bolesności jamy ustnej i gardła (panel B) podczas badania. Oceny WHO zostały określone przez członków zespołu oceniającego, a wyniki dotyczące bólu jamy ustnej i gardła zostały określone przez pacjentów. Przez dni -8 (przed przeszczepieniem komórek macierzystych), 0, 7, 14, 21 i 28, pionowe linie reprezentują 95 procent przedziałów ufności. Ból w jamie ustnej oceniano na czterostopniowej skali, z wyższymi punktami wskazującymi na większą bolesność.
Zgodnie z pomiarem zapalenia błony śluzowej jamy ustnej, mediana punktów za bolesność jamy ustnej i gardła, mierzona za pomocą skali Likerta (kategoryczna), były znacząco niższe w grupie paliferminy niż w grupie placebo (AUC, 29,0 [zakres, 0 do 98] vs. 46,8 [zakres, 0 do 110], różnica między grupami, 38 procent, P <0,001) (tabela 2). Porównując średnie dzienne wyniki dla bólu jamy ustnej i gardła z oceną stopnia zapalenia błony śluzowej jamy ustnej według WHO, stwierdziliśmy, że zmiany w ocenianych przez pacjentów punktach dotyczących bólu jamy ustnej i gardła poprzedzały obserwowane przez obserwatora zmiany w stopniu zapalenia błony śluzowej jamy ustnej. (Rysunek 3). Podobne wyniki zaobserwowano w odniesieniu do częstości i czasu trwania ograniczeń połykania (tabela 2) oraz innych zgłoszonych przez pacjenta następstw związanych z bólem jamy ustnej i gardła (np. Zdolność do picia, jedzenia, mówienia i snu) (dane nie przedstawione). Odbiorcy paliferminy mieli znacznie wyższe wyniki w zakresie ogólnych i funkcjonalnych domen dobrego samopoczucia w kwestionariuszu ogólnym oceny funkcjonalnej terapii nowotworowej niż w grupie otrzymującej placebo, co również wskazuje na większą poprawę (Tabela 2).
Odbiorcy paliferminy stosowali mniej pozajelitowe lub przezskórne środki przeciwbólowe opioidowe w zapaleniu błony śluzowej niż u pacjentów otrzymujących placebo, co zmierzono za pomocą średniej dawki skumulowanej (212 mg równoważników morfiny [zakres od 0 do 9418] w porównaniu z 535 mg równoważników morfiny [zakres od 0 do 9418 ], P <0,001) i mediana czasu podawania (7,0 dni [zakres, 0 do 28] wobec 11,0 dni [zakres, 0 do 32], P <0,001). U pacjentów otrzymujących Paliferminę częstość neutropenii z gorączką była mniejsza niż u biorców placebo (75% vs [patrz też: jaglica, rurki sitowe, guz chromochłonny ] [przypisy: codzienność w niepłodności, cri du chat, cynk w jedzeniu ]