Rivastigmine for Dementia Associated with Parkinsons Disease ad 6

Pod koniec badania 201 pacjentów (55,5%) otrzymywało 9 do 12 mg rywastygminy dziennie, 76 (21,0%) otrzymywało co najmniej 6 mg, ale mniej niż 9 mg na dzień, 83 (22,9%) otrzymywało co najmniej 3 mg, ale mniej niż 6 mg na dzień, i 2 (0,6 procent) otrzymywały mniej niż 3 mg na dzień. Tabela 2. Tabela 2. Wyniki analizy skuteczności. Rysunek 2. Rysunek 2. Wyniki głównej analizy skuteczności w populacji skuteczności. Panel A pokazuje zmiany od linii bazowej w wynikach dla podskali poznawczej skali oceny choroby Alzheimera (ADAS-cog). Wyniki mogą wynosić od 0 do 70, przy czym wyższe wyniki wskazują na bardziej poważne upośledzenie i zmniejszenie wyników wskazujących na poprawę. Panel B pokazuje wyniki dla Globalnego Wrażenia Zmian Chorych na Chorobę Alzheimera (ADCS-CGIC) po 24 tygodniach. Minimalne zmiany zostały zdefiniowane jako te, które były klinicznie wykrywalne, ale które nie wpływały na stan kliniczny pacjenta; umiarkowane zmiany definiowano jako określone, wykrywalne zmiany, które miały odpowiedni wpływ na stan kliniczny; a oznaczone zmiany zostały zdefiniowane jako te, które miały dramatyczny wpływ na stan kliniczny. P = 0,007 dla ogólnej różnicy między grupami po 24 tygodniach. Kilku pacjentów w analizie skuteczności miało brakujące dane na jednym z dwóch głównych punktów końcowych w 24 tygodniu.
W porównaniu z pacjentami z grupy placebo pacjenci otrzymujący rywastygminę uzyskali istotną poprawę wyników ADAS-cog w 24. tygodniu (średnia poprawa o 2,1 punktu w porównaniu z pogorszeniem o 0,7 punktu w grupie otrzymującej placebo; P <0,001), co stanowi poprawę o 8,8 procent w grupie rywastygminy i pogorszenie o 2,9 procent w grupie placebo, dając absolutną różnicę 11,7 procent (Tabela 2 i Figura 2A). Średnie wyniki dla ADCS-CGIC w 24. tygodniu wynosiły 3,8 w grupie rywastygminy i 4,3 w grupie placebo; analiza porównująca wyniki w siedmiu możliwych kategoriach odpowiedzi (znaczna, umiarkowana lub minimalna poprawa, brak zmian lub znaczne, umiarkowane lub minimalne pogorszenie) ujawniła, że znacząco więcej pacjentów miało korzystny wynik w grupie rywastygminy niż w grupie placebo ( P = 0,007) (Tabela 2 i Figura 2B).
Analiza tych z predefiniowaną odpowiedzią (dowolna poprawa) potwierdziła ten wynik (40,8 procent pacjentów w grupie otrzymującej rywastygminę miało pozytywny wynik, w porównaniu z 29,7 procent pacjentów w grupie placebo; P = 0,02). Klinicznie znaczącą (umiarkowaną lub znaczną) poprawę zaobserwowano u 19,8 procent pacjentów w grupie rywastygminy i 14,5 procent osób w grupie placebo. Więcej pacjentów w grupie placebo niż w grupie otrzymującej rywastygminę miało nasilające się objawy (42,5% w porównaniu z 33,7%); znaczne lub umiarkowane pogorszenie zaobserwowano u 13,0 procent pacjentów w grupie rywastygminy i 23,1 procent osób w grupie placebo.
Wyniki analizy wtórnych zmiennych skuteczności przedstawiono w Tabeli 2. Rywastygmina zapewniała znaczne korzyści w porównaniu z placebo, co odzwierciedlają zmiany w wynikach dla ADCS-ADL (P = 0,02), NPI-10 (P = 0,02), MMSE (P = 0,03), moc testu uwagi CDR (P = 0,009), test fluencji słownej D-KEFS (P <0,001) i test dziesięciopunktowego zegara (P = 0,02) [hasła pokrewne: epithelioma basocellulare leczenie, oponiak mózgu, angiografia fluoresceinowa ] [przypisy: codzienność w niepłodności, cri du chat, cynk w jedzeniu ]