Wtórna chirurgiczna cytoredukcja zaawansowanego raka jajnika ad

Histologiczny wygląd i stadium nowotworu potwierdzono w centralnej analizie patologicznej. Początkowo pacjenci z chorobą stopnia III lub IV stopnia (na podstawie obecności złośliwego płynu w jamie opłucnej lub resekcji guza przedniej ściany brzucha) byli uprawnieni, ale w marcu 1996 r. Zaczęliśmy wykluczać kobiety z chorobą stopnia IV (bez po sprawdzeniu naszych wyników do tego czasu), po badaniu EORTC odnotowano większą korzyść z chirurgii wtórnej po wyłączeniu takich pacjentów z analiz. Wymagania wstępne obejmowały: badanie historii, badanie fizykalne, określanie stanu zachowania rasy i stanu ginekologicznego (GOG) przez badacza, elektrokardiografię, pełną morfologię krwi, testy czynności nerek i wątroby, analizę moczu, ocenę guza za pomocą tomografia komputerowa (CT) jamy brzusznej i miednicy, radiografia klatki piersiowej oraz pomiar poziomu elektrolitu i CA-125 w surowicy. Wymagany był status GOG 2 lub lepszy i oczekiwana długość życia co najmniej ośmiu tygodni. Żadna historia raka, chemioterapii ani radioterapii nie była dozwolona. Pacjenci musieli mieć następujące wyniki laboratoryjne: liczbę leukocytów co najmniej 3000 na milimetr sześcienny, liczbę płytek krwi co najmniej 100 000 na milimetr sześcienny, liczbę granulocytów co najmniej 1500 na milimetr sześcienny, poziom kreatyniny w surowicy nie większy niż 2,0 mg na decylitr (177 .mol na litr), poziom bilirubiny, który był nie większy niż 1,5-krotność górnej granicy prawidłowego zakresu w instytucji, i aminotransferaza alaninowa w surowicy, aminotransferaza asparaginianu w surowicy i poziomy fosfatazy alkalicznej w surowicy, które już nie występowały niż 3-krotność górnej granicy normalnego zakresu w instytucji. Pacjenci z nowotworami o niskim potencjale złośliwym, nowotworami nienabłonkowymi, aktywnym zakażeniem, zapaleniem wątroby, krwawieniem z przewodu pokarmowego lub z powodu zastoinowej niewydolności serca, zawału mięśnia sercowego, niestabilnej dławicy piersiowej lub nieprawidłowego przewodzenia w ciągu ostatnich sześciu miesięcy nie kwalifikowali się.
Instytucjonalna komisja rewizyjna każdej uczestniczącej instytucji zatwierdziła protokół. Przed otrzymaniem leczenia wszyscy pacjenci wyrazili pisemną zgodę zgodną z wymogami federalnymi, stanowymi i lokalnymi. Pacjenci wypełniali ankiety dotyczące jakości życia w czterech punktach badania.
Chemoterapia
Chemioterapia była zgodna z wcześniejszymi protokołami GOG.8,9,18 Paklitaksel (135 mg na metr kwadratowy powierzchni ciała) podawano jako 24-godzinny wlew, a następnie bezpośrednio dożylny wlew cisplatyny (75 mg na metr kwadratowy). Podano odpowiednie premedykacje, aby uniknąć reakcji nadwrażliwości na paklitaksel i zmniejszyć objawy ze strony przewodu pokarmowego. Po odzyskaniu przez pacjentów hematologicznych efektów chemioterapii (zdefiniowanych przez bezwzględną liczbę granulocytów co najmniej 1500 na milimetr sześcienny i liczbę płytek krwi co najmniej 100 000 na milimetr sześcienny), chemioterapię powtarzano co 21 dni przez maksymalnie sześć cykli . Dawkę paklitakselu zmniejszono do 110 mg na metr kwadratowy w przypadku gorączki neutropenicznej, małopłytkowości stopnia 4 lub stopnia 3 lub 4 zapalenia błon śluzowych lub biegunki, a następnie zmniejszono do 90 mg na metr kwadratowy w przypadku przetrwałego stopnia 3 lub 4 niepożądane efekty
[podobne: próba tuberkulinowa, anatomia człowieka zdjęcia, hydrofity ]
[hasła pokrewne: choroba wieńcowa objawy, choroba wysokościowa, choroby psów ]